Якщовибажаєтедолучитися до подолання гуманітарноїкризи в Україні, у вас є слушнанагода стати одним ізфасилітаторівнашоїорганізації

Де?

  • Одеська,
  • Миколаївська,
  • Кіровоградська,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Херсонська,
  • Харківська,
  • Черкаськаобласті.

Що входить в обов’язки?

• Налагодженнядіалогу:Розвиток неформального діалогу та спілкування в громаді з метою кращого розуміння потреб у захистівразливихкатегорій осібсоціальних проблем і проблем згуртованості, з якими вони можутьзіткнутися, а такожїх запитів на підтримку в зміцненніпотенціалу;
• Бесіди з населенням / Фокус-групові дискусії:Підтримка Агентства ООН у справах біженців, ГО "Десятеквітня" та іншихвідповідних партнерів і зацікавленихсторін в їхдіяльності та проведенніоцінок шляхом організаціїобговореньу фокус-групахабозборуданихнеобхідних для цихоцінок;
• Виявленняосіб з особливими потребами:Підтримкавиявлення ВПО з особливими потребами  за допомогоюпроведення інформаційно-просвітницьких занять та обговорень у фокус-групах з метою визначення ризиків і загроз, з якимистикаються особи з особливими потребами, скеруванняїх до соціальних/захиснихпрацівниківщобтакі особи могли отримати доступ до відповіднихпослуг;
• Обмінінформацією / перенаправлення:Забезпеченняпоширення необхідноїінформаціїщодопоточнихпослуг та питаньзахистунаданої Агентством ООН у справах біженцівабо ГО "Десятеквітня" в рамках навчанняабоінформаційнихматеріалів;
• Залученняспільноти:Підтримкадіяльності Агентства ООН у справах біженців, ГО "Десяте квітня" та іншихпартнерів в організаціїзустрічейзаходівщопроводятьсяміж ВПО та приймаючими громадами; За підтримки Агентства ООН у справах біженців та ГО "Десятеквітняналагодження/зміцненняканалівдіалогу з місцевими органами владигромадянськимсуспільством і громадами для забезпечення того, щоб потребам та правам ВПО приділяласяналежнаувага, та сприяння інклюзії;
• Оновлення та звітність: Регулярно інформувати Агентство ООН у справах біженців та ГО "Десяте квітня" про всіпроблемипитання та оновлення (включно з чутливимипитаннями), щостосуються ВПО, для того, щобзабезпечитиможливість вжиттязаходів у відповідьцеможнаробити телефоном або будь-якиміншим способом, визначеним за погодженням з відповіднимифасилітаторами;
• Плануваннямоніторинг та оцінка:Робитивнесок у розробку та плануваннягуманітарного реагуванняйогомоніторинг та оцінкуФасилітаторибратимуть участь у консультаціяханалізах та оцінкахякіпроводять Агентство ООН у справах біженців та ГО "Десятеквітня" для забезпечення того, щоб заходи у відповідь ґрунтувалися на досвіді та відгукахвідповідних людей;
• Нарощуванняпотенціалу:Сприятизміцненню та поширеннюзнаньнавичок і цінностейпов'язаних із захистомсередпереміщенихспільнот та приймаючих громад.

Щопотрібно?

• Розумінняважливостігуманітарноїроботи та рішуча підтримкаїї;
• Дотриманняосновнихгуманітарнихпринципів, таких як гуманністьнеупередженістьнейтральність і незалежність;
• Бажаннядопомагатиорганізаціямщообслуговують ВПО абопостраждаліспільноти, та ентузіазм у наданніпідтримкиспільнотам;
• Наявністьінтересу і схильності до командної роботи;
• Прийняття з боку зацікавленихспільнот;
• Базовийрівеньграмотності;
• Хорошікомунікативнінавички;
• Умінняслухати;
• Щирістьчесність і хороша репутація;
• Наявність хороших соціальнихзв'язків у спільноті;
• Бути доступнимвідкритим для роботи в різних врствахсуспільства без будь-якоїдискримінації;
• Наявністьпопередньогодосвідуроботидосвідроботи в аналогічнійсферіпов'язанійіздітьми, людьми похилоговікуінвалідамитощо, є перевагою;
• Дотриманняконфіденційностіінформаціїщонадається такими людьми.

Що ми пропонуємо?

• Гнучкийграфік;
• Зайнятість 1 день на тиждень/5 днів в місяць;
• Грошова винагорода передбачена;
• Забезпеченнявідповідногонавчання;
• Можливість стати частиноювеликоїсправи;
• Професійний та дружнійколектив;
• Цікаву та динамічну роботу, орієнтовану на результат. 

Подача заявок на вакансіюздійснюється шляхом замовленняGoogleформи

Такожпосилання:https://forms.gle/FtQggSbK7fznczTUA

Кінцевийтермінподачі заявок - 12лютого 2023рік